بخشنامه نمايندگيها
اطلاعيه هاي عمومي
ورود به بخش نامه نمايندگيها
 
 
عنوان 
بخشنامه 11-95 طرح پیش فروش 2624 کمپرسی
بخشنامه 10-95 طرح پیش فروش 2624 باری
بخشنامه 09-95 طرح پیش فروش کشنده فوتون
بخشنامه 08-95 طرح پیش فروش کشنده اکسور
بخشنامه 07-95 طرح فروش اقساطی کشنده اکسور
بخشنامه 05-95 طرح پیش فروش نقدی و اقساطی کامیونت آرنا
بخشنامه 03/2-95 فروش نقدی و مرحله ای 1924 باری
بخشنامه 03/1-95 فروش نقدی و مرحله ای 1924 کمپرسی
بخشنامه 06-95 طرح پیش فروش مینی بوس آرین
بخشنامه 04-95 طرح فروش نقدی و اقساطی پیکاپ بنزینی
بخشنامه 02-28-94 فروش شاسی کامیون 2624 باری
بخشنامه 03-95 فروش مینی بوس آرین با طرح فرسوده راهداری
اطلاعیه 08-95 هزینه شماره گذاری